เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ บริจาคหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ห้องสมุดสาธารณะนครแวนคูเวอร์ (Vancouver Public Library)
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบสมุดภาพที่ระลึก “ASEAN moments อาเซียน…เปลี่ยนผ่านในกาลเวลา” ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นที่ระลึกการสถาปนาประชาคมอาเซียนในปี 2558 และเพื่อเฉลิมฉลองประสบการณ์การรวมตัวระดับภูมิภาคของอาเซียน การที่อาเซียนสามารถเสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมแม้จะมีความหลากหลาย ตลอดจนอนาคตของอาเซียน และหนังสือ “Vivid ASEAN
วิวิธอาเซียน” ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อบอกเล่าถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวอาเซียนอย่างมีชีวิตชีวา
นาย John Schaub ประธานคณะกรรมการห้องสมุดฯ ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ และแสดงความเชื่อมั่นว่า หนังสือที่ได้รับบริจาคจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการห้องสมุด นอกจากนี้ ผู้แทนและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประมาณ 30 คนที่เข้าร่วมงานต่างแสดงความชื่นชมและขอบคุณสำหรับการบริจาคที่เป็นประโยชน์