เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมงาน Asian Studies Day ซึ่งจัดโดยคณะเอเชียศึกษา ณ Langara College นครแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียในหมู่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว รวมถึงจัดฉายวีดิทัศน์เผยแพร่ศักยภาพของไทยในด้านต่างๆ อาทิ การค้า การลงทุน การศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน
ในพิธีเปิดงาน ดร. Lane Trotter อธิการบดี Langara College ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการดังกล่าวของ Langara College อย่างดียิ่ง และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีต่อไป กิจกรรมอื่นๆ ในงานประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรม การออกบูธจัดแสดงศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง การฉายวีดิทัศน์ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน อาทิ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และไทย งานดังกล่าวได้รับความสนใจและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งโดยมีคณาจารย์และนักศึกษาของ Langara College เข้าร่วมกว่า 150 คน