เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ดำเนินการจัดส่งคนไทยที่ตกค้างในแคนาดาครั้งที่ 4 จำนวน 117 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว แรงงานหมดสัญญาจ้าง และผู้มีความจำเป็น ต้องกลับเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA โดยมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดตั้งจุดประสานงานและอำนวยความสะดวกที่สนามบินให้กับผู้โดยสารคนไทยทุกคน รวมทั้งมีบริการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนการเดินทาง และได้จัดมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยของใช้จำเป็น อาหารแห้ง และขนมขบเคี้ยวสำหรับการเดินทางและการรอเปลี่ยนเครื่อง 15 ชั่วโมงที่สนามบินฮาเนดะอีกด้วย
ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันมีคนไทยที่ตกค้างในแคนาดาได้รับการอำนวยความสะดวกจัดส่งกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้วทั้งสิ้น 320 คน