• การจดทะเบียนคนเกิด (ขอสูติบัตรไทย) จะแจ้งเกิดให้ผู้ที่เป็นบุตรของบิดา และ/หรือมารดา ที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
 • กรณีเป็นบุตรของบิดาสัญชาติไทย จะต้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย (สมรสกับมารดา มีหลักฐานทะเบียนสมรสมาแสดง)
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จะรับจดทะเบียนคนเกิด เฉพาะผู้เกิดในรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐแอลเบอร์ตา และดินแดนยูคอน เท่านั้น กรณีที่เกิดในรัฐอื่น ๆ ในแคนาดา ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

การยื่นคำร้อง
สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง และกรุณานัดหมายล่วงหน้าที่ โทรศัพท์ 604-687-1143
หรือนัดหมายทาง E-mail : thaidocument@thaiconsulatevancouver.ca (ระบุหัวข้อ “ขอสูติบัตรไทย และชื่อบุตรที่จะแจ้งเกิด”)
กรณีประสงค์จะส่งยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ให้ติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ข้างต้นก่อนที่จะส่งคำร้องไปที่
Royal Thai Consulate-General in Vancouver, 1040 Burrard Street, Vancouver, BC V6Z 2R9

เอกสารประกอบ

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด
 2. สำเนาสูติบัตรที่ระบุชื่อบิดา-มารดา ออกให้โดยทางการท้องถิ่นแคนาดา 1 ชุด (ที่ได้ทำการรับรองสำเนาที่ Notary Public แล้ว)
 3. สำเนาบัตรประชาชนไทยบิดาและมารดา 1 ชุด
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 1 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด
 7. สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แจ้งการเกิด (หากบิดาหรือมารดาไม่ได้เป็นผู้แจ้งการเกิดเอง) 1 ชุด
 8. หนังสืออนุญาตให้ใช้ชื่อสกุลในการขอสูติบัตร (ในกรณีที่บิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

กรณีมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ให้นำเอกสารประกอบฉบับจริงตามข้อ 3-7 มาแสดงด้วย
เอกสารที่ออกโดยทางการแคนาดา จะต้องรับรองสำเนาที่ Notary Public ทุกฉบับ
โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอสูติบัตร

การรับเอกสาร
ผู้ร้องสามารถรับสูติบัตรได้ 3 วิธี คือ

 1. รับเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ด้วยตนเอง
 2. ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมารับแทน
 3. หากประสงค์ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งสูติบัตรกลับทางไปรษณีย์ โปรดแนบซองเปล่า (ขนาดใหญ่สำหรับใส่สูติบัตร) แบบลงทะเบียนส่งกลับที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วมาด้วย (xPressPost)