เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ มีดังต่อไปนี้
 • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนไทย (กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ ให้กรอกเอกสารบันทึกสอบปากคำ ณ สถานกงสุลใหญ่เพิ่มเติมด้วย พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ทะเบียนสมรส  (ในกรณีมีการจดทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ทะเบียนหย่า (ในกรณีมีการสมรส/หย่า พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาหลักฐานทางทหารของชาย สัญชาติไทย (สด.๘,๙,๔๓ ใบ รด. หรือหนังสอผ่อนผันทหาร ฯลฯ พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ใบพิมพ์ลายนิ้วมือ 2 ชุด จากสถานีตำรวจท้องถิ่น หรือ RCMP ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ ภายในเขตอาณา British Columbia, Alberta และ Yukon เท่านั้น
 • รูปถ่ายสี 2 รูป (ขนาด passport photo size)
 • กรอกแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ (กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์และEmail ที่สามารถติดต่อได้)
 • กรอกแบบฟอร์มบันทึกการสอบสวน
 • หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ท่านไม่สามารถไปยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเองได้)
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 100 บาท

เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบตามวัตถุประสงค์

1. กรณีทำงาน

การต่อวีซ่าทำงาน ให้แนบสำเนาหน้าวีซ่าทำงานปัจจุบัน (Visa Work Permit) พร้อมทั้งหนังสือรับรองการขอตรวจสอบประวัติจากบริษัท/นายจ้าง มาประกอบ
การทำงานแห่งใหม่ ให้แนบสำเนาสัญญาการจ้างงานที่ลงนามโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว หรือหนังสือรับรองจากบริษัทผู้จ้างงานในต่างประเทศที่เสนอจะว่าจ้าง (Job Offer) ที่ระบุชื่อบุคคลพร้อมรายละเอียดการว่าจ้างและลงนามโดยสมบูรณ์

2. กรณีศึกษาต่อ

ให้แนบสำเนาหน้าวีซ่านักเรียนปัจจุบัน (Student Visa) และ Study Permit พร้อมหนังสือรับรองการขอตรวจสอบประวัติจากสถานศึกษา หรือ หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาที่ผู้ร้องประสงค์จะเข้าศึกษา

3. กรณีขอมีถิ่นที่อยู่

ให้แนบสำเนาหน้าวีซ่าการมีถิ่นฐานถาวร (Immigrant Visa) และถ่ายสำเนาบัตร Permanence Residence ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หรือเอกสารอื่นๆที่แสดงถึงสถานะ การมีถิ่นฐานของท่านในปัจจุบัน

4. กรณีสมรส

ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองพร้อมเอกสารประจะตัวคู่สมรส/วีซ่าคู่หมั้น หรือเอกสารการขอสมรสจากสถานกงสุลใหญ่

5. กรณีอื่นๆ เช่น ขอรับบุตรบุญธรรม (Adoption)

จะต้องมีหนังสือส่งตัวจากศูนย์รับบุตรบุญธรรมฯ พร้อมสำเนาเอกสารประจำตัวของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม
กรณีติดตามคู่สมรส จะต้องมีเอกสารประจำตัวคู่สมรสและสำเนาทะเบียนสมรส พร้อมเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของคู่สมรส (แปลเป็นไทย กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ)

 

ค่าธรรมเนียม

 • 30 ดอลลาร์แคนาดา สำหรับค่ารับรองเอกสารต่อชุด
 • 30 ดอลลาร์แคนาดา สำหรับหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ท่านไม่สามารถไปยื่นขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเองได้)
 • โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับเป็นเงินสดในกรณีที่ติดต่อด้วยตนเอง  ถ้าส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์หรือ Courier ให้ซื้อ Money Order หรือ Certified Cheque  สั่งจ่ายในนาม  Royal Thai Consulate-General 

หมายเหตุ: ในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) สถานกงสุลใหญ่ เพียงดำเนินการรับรองเอกสาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอต่อไป หลังจากเอกสารได้รับการรับรองแล้ว ทางสถานกงสุลใหญ่ จะส่งเอกสารที่รับรองแล้วทั้งหมดคืนให้ เพื่อที่ผู้ยื่นขอจะได้นำไปใช้ขอหนังสือรับรองความประพฤติด้วยตนเอง ในกรณีที่ท่านไม่สามารถไปยื่นขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเองได้ จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อให้ผู้อื่นไปยื่นเอกสารแทน

สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 • ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ กรุณาฝากซองส่งกลับที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว มาให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย เช่น ซอง Xpresspost หรือ Priority Post

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะยื่นเอกสารต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง หลังจากที่สถานกงสุลใหญ่ฯได้รับรองเอกสารของท่านเสร็จแล้ว ก็จะรีบส่งเอกสารทั้งหมดกลับคืนให้ท่านทันที
 • ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะให้ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ยื่นเอกสารต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทนท่าน  จะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 4 เดือนขึ้นไป และสถานกงสุลใหญ่ฯไม่สามารถเร่งรัดเอกสารให้ท่านได้  ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จำนวน 100 บาท  ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยโอนเงินผ่านทาง Western Union หรือธนาคาร  ตามข้อมูลข้างล่างนี้

Bank Name/Branch: UOB Bank / Siam Square Branch
Bank Code: 024
Branch Code: 772
Swift Code: UOVBTHBK
Bank Address: 
410-410/1 Siam Square Soi 6, Rama I Road, Patumwan, Bangkok Thailand
Account Name: 
The Police Clearance Service Center
Account Number: 772-163-299-0
Account Type: 
Saving Account

Amount: 
100 Baht (one hundred baht)

 

Download:


 

2. For Non-Thai Citizen:

For non-Thai passport holders please contact the Royal Thai Police in Thailand at the address below to receive information to process your application. The consulate can not lodge in the application on the applicant’s behalf.

 • Certified photocopy of valid passport
 • Certified photocopy of Thai Visa
 • Certified photocopy of present Visa in case you are foreigner (student visa, visa work ,Resident visa and others)or Letter Request for Record check from Embassy
 • Document(s) stating that the applicant is used to work or reside in Thailand.
 • A photocopy of Thai working permit (if available)
 • Paper of power of attorney (If authorized someone)
 • Letter explain the purpose of request and which country to use (only one country ) or write in the application form that can download from our website : www.pcscenter.sb.police.go.th
 • Two photographs (1 inch or 2 inches)
 • Two sets of original fingerprint issued by the RCMP or local police together with the official seal and signature of the official taking the fingerprint
 • A self addressed envelope enclosed with the postage fee (equivalent to seven international postage vouchers which can be purchased at your local post office).
 • An applicant is needed to provide postage fee in order to mail certificate back to the applicant. we would not responsible for lost if nobody receive it or a change of new address Otherwise, you must start new.

Fee Payment:

Transfer money as information below:

Bank Name/Branch: UOB Bank / Siam Square Branch
Bank Code: 024
Branch Code: 772
Swift Code: UOVBTHBK
Bank Address: 
410-410/1 Siam Square Soi 6, Rama I Road, Patumwan, Bangkok Thailand
Account Name: 
The Police Clearance Service Center
Account Number: 772-163-299-0
Account Type: 
Saving Account
Amount: 
100 Baht (one hundred baht)

Notice:
1. The certificate fee amount 100 baht must be paid in Thai currency.
2. All money transfer costs for both inside and outside beneficiary’s country are the applicant responsibility.
3. It should be noted that your certificate application will not be processed until you have provided all required documents and certificate fee.

Please mail your application directly to The Royal Thai Police with a return pre-paid envelop to mail back to you in Canada. (please contact Fedex or UPS for envelope)

The Police Clearance Service Center
Building 24, Royal Thai Police
Rama 1, Pathumwan
Bangkok, Thailand 10330

Office Hours:

 • Monday – Friday (Except Public Holidays)
 • From 8.30 a.m. to 4.30 p.m. (Thailand time)

Phone: 662-205-2168-9
Fax: 662-205-1295
Email:  pcsc@police.go.th   or  pcsc@thaipolice@gmail.com

Website: www.pcscenter.sb.police.go.th