เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ มีดังต่อไปนี้
 • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนไทย (กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ ให้กรอกเอกสารบันทึกสอบปากคำ ณ สถานกงสุลใหญ่เพิ่มเติมด้วย พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ทะเบียนสมรส  (ในกรณีมีการจดทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ทะเบียนหย่า (ในกรณีมีการสมรส/หย่า พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาหลักฐานทางทหารของชาย สัญชาติไทย (สด.๘,๙,๔๓ ใบ รด. หรือหนังสอผ่อนผันทหาร ฯลฯ พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ใบพิมพ์ลายนิ้วมือ 2 ชุด จากสถานีตำรวจท้องถิ่น หรือ RCMP ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ ภายในเขตอาณา British Columbia, Alberta และ Yukon เท่านั้น
 • รูปถ่ายสี 2 รูป (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว)
 • กรอกแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ (กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์และEmail ที่สามารถติดต่อได้)
 • กรอกแบบฟอร์มบันทึกการสอบสวน
 • หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ท่านไม่สามารถไปยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเองได้)
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 100 บาท

Contact Information: https://pcscenter.sbpolice.go.th/en/contact/contact.html

ค่าธรรมเนียม

 • 30 ดอลลาร์แคนาดา สำหรับค่ารับรองเอกสารต่อชุด
 • 30 ดอลลาร์แคนาดา สำหรับหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ท่านไม่สามารถไปยื่นขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเองได้)
 • โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับเป็นเงินสดในกรณีที่ติดต่อด้วยตนเอง  ถ้าส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ ให้ซื้อ Money Order สั่งจ่ายในนาม  Royal Thai Consulate-General 

Download:

ข้อมูลเพิ่มเติม:
https://pcscenter.sbpolice.go.th