• เฉพาะผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศแคนาดาเท่านั้น กรุณาทำการนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้ากับสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 6046871143 ในวันและเวลาทำการหรืออีเมล์ thaidocument@thaiconsulatevancouver.ca โดยระบุหัวข้ออีเมล์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทาง และชื่อผู้ที่จะทำหนังสือเดินทาง”
 • ผู้ร้องฯ จะต้องเดินทางมาทำด้วยตนเอง เพื่อทำการถ่ายภาพใบหน้า พิมพ์ลายนิ้วมือและสแกนม่านตา
 • ในวันที่มารับบริการ กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

 

หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (อายุ 5 ปี หรือ 10 ปี) สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ (อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (กรอกได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ หรือหาย ให้นัดหมายทำบัตรประชาชนก่อนทำหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ สามารถดำเนินการในวันเดียวกันได้)
 3. หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบันฉบับจริง พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด หรือ Money Order จำนวน 65 CAD (สำหรับหนังสือเดินทางทั่วไป อายุ 5 ปี) หรือ 90 CAD (สำหรับหนังสือเดินทางทั่วไป อายุ 10 ปี)
 5. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. กรณีหนังสือเดินทางปัจจุบันสูญหาย ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจในท้องที่ที่ทำหนังสือเดินทางหาย และบันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย

****สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน) จะไม่สามารถขอมีหนังสือเดินทางในต่างประเทศเล่มแรก เป็นหนังสือเดินทางทั่วไป อายุ 10 ปี ได้ แต่ยังสามารถขอมีหนังสือเดินทางทั่วไป อายุ 5 ปี ได้ ทั้งนี้ การทำหนังสือเดินทางเล่มถัดไป จะต้องเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านก่อนจึงจะดำเนินการได้*****

หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (อายุ 5 ปี) สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (กรอกได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)
 • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบันฉบับจริง
 • สูติบัตรไทยฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (กรณีมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด หรือ Money Order จำนวน 65 CAD
 • กรณีบิดา และ/หรือมารดาไม่สามารถมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์มีหนังสือเดินทาง (ซึ่งบิดาและ/หรือมารดา ได้ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่)
 • กรณีที่ผู้เยาว์อยู่ภายใต้การปกครองบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียว หนังสือรับรองบุตร หนังสือปกครองบุตร หรือสำเนาทะเบียนหย่า ที่ระบุผู้มีอำนาจปกครองบุตร
 • กรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต สำเนามรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

*****ผู้ที่เกิดในต่างประเทศ (มีสูติบัตรไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่) แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน) จะสามารถขอมีหนังสือเดินทางไทยได้เพียงเล่มแรก หากประสงค์จะทำหนังสือเดินทางเล่มถัดไป จะต้องเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านก่อน *****

สำหรับพระภิกษุสงฆ์

 • แบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (กรอกได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)
 • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบันฉบับจริง
 • หนังสือมติมหาเถรสมาคม ที่ได้อนุมัติการออกหนังสือเดินทางแก่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งระบุชื่อ ฉายา และนามสกุล
 • ใบสุทธิพระภิกษุ
 • ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด หรือ Money Order จำนวน 65 CAD

สำหรับข้าราชการ

 • แบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (กรอกได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)
 • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบันฉบับจริง
 • หนังสือจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดที่มีถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอให้ออกหนังสือเดินทางราชการ
 • บันทึกจากส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้เดินทางไปราชการต่างประเทศได้
 • ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด หรือ Money Order จำนวน 65 CAD

การรับเล่มหนังสือเดินทาง

ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางได้ประมาณ 4 สัปดาห์ภายหลังจากยื่นคำร้อง
โดยสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 3 วิธี คือ

 1. มารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยจะต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วย
 2. ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน โดยจะต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงพร้อมทั้งบัตรประจำตัวของผู้ที่มารับเล่มแทนด้วย
 3. ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยผู้ร้องนำซองไปรษณีย์ลงทะเบียนมามอบให้ในวันที่มายื่นคำร้อง

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง

 • ข้อมูลที่ผู้ร้องกรอกในแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ขอมีหนังสือเดินทาง จะต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หากกระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบพบว่าข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร อาทิ คำนำหน้านาม (นางสาว หรือ นาง) ชื่อ (ในกรณีเปลี่ยนชื่อ) นามสกุล (ในกรณีที่สมรส หรือ หย่า) ก็จะส่งคำร้องกลับเพื่อให้แก้ไข ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ร้องอาจจะต้องเดินทางมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อยื่นคำร้องและบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด
 • ในกรณีที่ผู้ร้องประสงค์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล และสถานภาพการสมรสในหนังสือเดินทางถูกต้องตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ผู้ร้องต้องดำเนินการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของตนที่ประเทศไทยให้ถูกต้อง ก่อนยื่นขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทั้งนี้ หากต่อมาภายหลังผู้ร้องประสงค์จะแก้ไข / เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ๆ ในหนังสือเดินทางที่ออกให้แล้ว ผู้ร้องจะต้องยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่
 • หากผู้ร้องไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับไปแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยตนเองที่ประเทศไทย ผู้ร้องอาจทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้

เมื่อหนังสือเดินทางหายหรือถูกขโมย

 • เมื่อหนังสือเดินทางหายหรือถูกขโมยขอให้แจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันที ก่อนที่จะติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จากนั้นจึงนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานประกอบ การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางหายเป็นผู้ที่เข้ามาประเทศแคนาดาเป็นการชั่วคราว สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจใช้ดุลยพินิจออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) (ใช้สำหรับกลับประเทศไทยเท่านั้น สามารถรับเอกสารได้ทันที และไม่มีค่าธรรมเนียม) เพื่อใช้สำหรับเดินทางกลับประเทศไทยให้แทน
 • ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางหาย มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือเดินทางเป็นการเร่งด่วน สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจใช้ดุลยพินิจ ออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) (ใช้สำหรับกลับประเทศไทยเท่านั้น สามารถรับเอกสารได้ทันที และไม่มีค่าธรรมเนียม)หรือหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) อายุ 1 ปี (สามารถรับเอกสารได้ทันที มีค่าธรรมเนียม 30 CAD) ให้แทน

Downloads: