สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พ.ศ. 2557 ดังนี้.