สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังต่อไปนี้

 

thai-fes2