เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการยื่นขอหนังสือรับรอง

  • กรอกแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ (ขอให้ระบุชื่อเขตหรืออำเภอที่ต้องการยื่นคำร้องขอรับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) พร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้
  • หนังสือรับรองสถานะนักศึกษาฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โดยในหนังสือต้องระบุชื่อผู้ยื่นคำร้อง สถานศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน วันที่เริ่มการศึกษาและวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา (โดยจะต้องมีตราประทับของสถานศึกษานั้น ๆ มาด้วย) พร้อมทั้งแปลเอกสารเป็นภาษาไทยและลงนามรับรองการแปล มาให้เรียบร้อย (สามารถแปลเองได้)   *** กรณีที่สำนักทะเบียนปิดทำการในช่วงสถานการณ์ COVID และได้รับหนังสือรับรองแบบออนไลน์ ให้พิมพ์หนังสือรับรองดังกล่าวใช้แทนได้ ***
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทยพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง เพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร โดยระบุ (1) ชื่อหลักสูตร (2) ระยะเวลาหลักสูตร (3) ปีที่กำลังศึกษา และ (4) จำนวนปีที่จะขอผ่อนผัน
  • ค่าธรรมเนียม 30 ดอลลาร์แคนาดา  (เงินสด หรือ Money Order สั่งจ่าย“Royal Thai Consulate-General”)
  • ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้อง ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ จะต้องมีซองลงทะเบียน (xPressPost) สำหรับส่งเอกสารกลับ โดยจะต้องจ่าหน้าซองถึงตนเองให้เรียบร้อย

ดาวน์โหลด: