การจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมไทย ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมจะต้องผ่านการอนุมัติการขอรับบุตรบุญธรรมจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย ประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยการดำเนินการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมขอให้โทรศัพท์ติดต่อที่เบอร์ 604-687-1143  เพื่อนัดหมายวันเวลากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลก่อน

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  • กรอกแบบฟอร์ม คำร้องนิติกรณ์
  • กรอกแบบฟอร์ม คำร้องขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
  • หนังสือเดินทางของผู้ขอจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมพร้อมทั้งหนังสือเดินทางของคู่สมรส
  • หนังสือเดินทางของเด็กที่ถูกรับเป็นบุตรบุญธรรม
  • หลักฐานทางราชการอื่นๆของผู้ขอจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมเช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่
  • การจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

Download: