การจดทะเบียนหย่าผู้ที่ต้องการทำเรื่องหย่า ทั้งสองฝ่ายจะต้องมาดำเนินการทำเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยขอ ให้จัดส่งสำเนาหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เตรียมการล่วงหน้าก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อกำหนดวันนัดหมายจดทะเบียนหย่าต่อไป หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  • กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนหย่า พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มาให้เรียบร้อย
  • กรอกแบบฟอร์มหนังสือสัญญาหย่า พร้อมทั้งระบุข้อตกลงในการหย่าและเซ็นต์ชื่อทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มาให้เรียบร้อย
  • หนังสือเดินทางของผู้ร้องของคู่หย่า ที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • ต้นฉบับใบทะเบียนสมรสตามกฏหมายไทย ของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
  • การจดทะเบียนหย่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

Download: