การขอจดทะเบียนสมรส ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ โดยขอให้จัดส่งสำเนาหลักฐานและเอกสารต่างๆ พร้อมแบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนสมรสให้สถานกงสุลใหญ่ ฯ เตรียมการล่วงหน้าก่อน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อ เพื่อกำหนดวันนัดหมายจดทะเบียนสมรสให้ในโอกาสต่อไป

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  • กรอกแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ พร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้
  • กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนสมรส
  • หนังสือเดินทางของผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรส ที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
  • หนังสือสำคัญการจดทะเบียนหย่า (หากเคยสมรสมาก่อน)
  • หนังสือสำคัญแสดงความเป็นโสด (หากเป็นชาวต่างชาติ)
  • การจดทะเบียนสมรสไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

Download: