การขอจดทะเบียนสมรส ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรส ทั้งสองฝ่ายจะต้องเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยขอให้ทำการจัดส่งเอกสารมาให้ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำการตรวจสอบก่อนและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปหาท่านอีกครั้ง เพื่อกำหนดวันและเวลานัดหมายให้มาจดทะเบียนสมรสในโอกาสต่อไป

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  • กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนสมรส
  • หนังสือเดินทางของผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรส ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
  • หนังสือสำคัญการจดทะเบียนหย่า (หากเคยจดทะเบียบสมรสมาก่อน)
  • หนังสือรับรองความเป็นโสด (หากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องมีเอกสาร Order a Marriage Search Certificate จาก Vital Statistics ตัวจริงมาแสดงด้วย)
  • การจดทะเบียนสมรสไม่มีค่าธรรมเนียม

Order a Marriage Search Certificate:

Download: