สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนสำหรับชุมชนชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศแคนาดาและเคยมีบัตรประชาชนมาก่อนแล้ว ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะทำบัตรประชาชนใหม่สามารถเดินทางมาขอรับบริการได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ตามวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีรายละเอียดการยื่นคำร้องดังนี้

ตรวจสอบวันและเวลาเพื่อประกอบการนัดหมาย/Check Booking Availability

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

 • เป็นคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว และบัตรหมดอายุหรือบัตรมีอายุต่ำกว่า 60 วัน
 • บัตรสูญหาย บัตรชำรุด หรือประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลในบัตรให้ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์
 • ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 • ต้องมีถิ่นพำนักในประเทศแคนาดา

เอกสารประกอบการขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

 • กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
 • สำเนาหนังสือเดินทางไทย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • หลักฐานแสดงการมีถิ่นพำนักในแคนาดา เช่น วีซ่านักศึกษา วีซ่าทำงาน ใบขับขี่แคนาดา หรือบัตรผู้มีถิ่นพำนักถาวรแคนาดา
 • กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำบันทึกการสอบสวนเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม

 • กรณีบัตรหมดอายุ ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
 • กรณีบัตรหายหรือชำรุด เก็บค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์แคนาดา

คำแนะนำ

 • เนื่องจากผู้ขอทำบัตรประชาชนจะต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง จึงขอแนะนำให้โทรศัพท์มานัดหมายวันเวลาล่วงหน้า ที่หมายเลข 604-687-1143
 • ในกรณีที่มีหลักฐานไม่เพียงพอหรือหลักฐานเก่ามาก ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องตรวจสอบข้อมูลเก่าของท่านก่อนและอาจปฏิเสธไม่รับคำร้องในทันที
 • การนำหลักฐานเท็จมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ถือเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายไทย

Download: