เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2557 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้นำนางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศและคณะเยือนนครเอ็ดมันตันเพื่อเข้าพบหารือกับผู้แทนของหน่วยงานรัฐบาลแอลเบอร์ตาด้านต่างๆ อาทิ นาย Fabricio Lima ผู้อำนวยการด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุน การนำคณะผู้แทนการค้าไทยเยือนรัฐแอลเบอร์ตา และการนำคณะผู้แทนการค้าแอลเบอร์ตาเยือนไทย นาย Martin Kholmatov นักวิเคราะห์นโยบายอาวุโสด้านพลังงาน ซึ่งมีการหารือถึงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยกับรัฐแอลเบอร์ตา การลงทุนของไทยโดยบริษัท ปตท. สผ. ในน้ำมันทรายที่ Fort McMurray ในรัฐแอลเบอร์ตา นาย Geoff Ritchie ผู้อำนวยการอาวุโสด้านนวัตกรรมและการศึกษา ซึ่งหารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการสร้างเครือข่ายนักวิจัย นางสาว Rachel Luo เจ้าหน้าที่พัฒนาการค้าด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท ซึ่งการหารือครอบคลุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงงานวิจัยด้านการเกษตร และนาง Nicole Martel ผู้อำนวยการอาวุโสด้านผู้ประกอบการและการพัฒนาภูมิภาค ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการจัดตั้งธุรกิจ

ต่อจากนั้น คณะฯ ได้พบกับผู้แทน University of Alberta เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง University of Alberta กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการของไทย ซึ่งขณะนี้ Department of Physical Education ของ University of Alberta มีบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ความร่วมมือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Thai Studies Centre การจัดตั้ง Thai Corner ในห้องสมุดของ University of Alberta การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย การติดตามความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจระหว่าง University of Alberta กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน การจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหารระดับสูง

นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ยังได้พบหารือกับนาง Sue Oouraikul Thomas ประธานและกรรมการของ Alberta Thai Association เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาคมฯ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วย