เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมการประกอบอาหารไทยแก่ชุมชนไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยและส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนไทย

ผศ. ดร. นฤมล นันทรักษ์ และอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นวิทยากรสอนการทำข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมเรไร และขนมสัมปันนี

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการอบรมเป็น 3 รอบ คือ รอบ 09.30 – 12.30 น. รอบ 13.30 – 16.30 น. และรอบ 17.30-20.30 น. เพื่อให้ชุมชนไทยที่อาจติดภารกิจด้านต่างๆ มาเข้ารับการอบรมได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดประมาณ 30 คน