เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ และนางกมลภัทร ปทุมแก้ว รองกงสุลใหญ่ฯ พร้อมคณะกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมหารือและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Working Lunch) กับนาย Stewart Beck ประธาน Dr. Eva Busza รองประธานและคณะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเอเชีย-แปซิฟิกแห่งแคนาดา (Asia-Pacific Foundation of Canada) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับมูลนิธิฯ ทั้งในกรอบอาเซียน และระหว่างแคนาดากับแต่ละประเทศในอาเซียนในการส่งเสริมธุรกิจการค้าในแคนาดา การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเยาวชนแคนาดาเกี่ยวกับแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของมูลนิธิฯ

มูลนิธิเอเชีย-แปซิฟิกแห่งแคนาดาเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับเอเชีย และมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับเอเชียจำนวนมาก ปัจจุบันมูลนิธิฯ จะเน้นการส่งเสริมการค้า การลงทุนและนวัตกรรม การเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอเชีย