เมื่อวันที่  นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนางกมลภัทร ปทุมแก้ว รองกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ Atelier ตามคำเชิญของ The Art Institute of Vancouver (AI) โดยมีนาย Brian Parker ประธาน และ นาย Milan Petrovich คณบดีฝ่ายวิชาการของ AI เป็นผู้ให้การต้อนรับ

งานแฟชั่นโชว์ Atelier เป็นการแสดงผลงานการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าของนักศึกษาของ AI ซึ่งมีนักศึกษาไทยรวมอยู่ด้วย 2 คน นอกจากนั้น AI ได้จัดให้มีงานเลี้ยงรับรองสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โดยแผนกการอาหารเป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบอาหารและการจัดงาน ซึ่ง AI ได้จัดให้มีเมนูอาหารไทยรวมอยู่ด้วย