เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนางกมลภัทร ประทุมแก้ว รองกงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับ นาย Brian Baker ประธานของ The Art Institute of Vancouver (AI) โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ของ AI เข้าร่วมด้วย เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับ AI ในด้านต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้งการที่ AI จะเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ

AI เป็นสถาบันที่สอนในระดับปริญญาตรี อนุปริญญาและประกาศนียบัตรด้านการออกแบบต่างๆ โดยเน้นด้านสื่อดิจิตอล อาทิ การสร้างโปรแกรมเกมส์ การถ่ายทำรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ การตกแต่งภายใน นอกจากนั้น ยังสอนด้านการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า และด้านอาหาร