เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในนครแวนคูเวอร์ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Gregor Robertson นายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและแนวทางการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้ นาย Robertson ทราบถึงโครงการสำคัญที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดขึ้นในนครแวนคูเวอร์หลายโครงการในปีนี้ อาทิ การจัดงาน Thailand Festival ครั้งที่ 2 ณ Vancouver Art Gallery ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 และการดำเนินโครงการ Thailand Corner ร่วมกับ Vancouver Public Library ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้น โดยได้เชิญนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์หรือผู้แทนเข้าร่วมงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้จัดขึ้นในนครแวนคูเวอร์ต่อไป โดยนาย Robertson ได้กล่าวแสดงความขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ และกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือกับนครแวนคูเวอร์ด้วยดีมาโดยตลอด พร้อมแจ้งว่านครแวนคูเวอร์ให้ความสำคัญต่อการเป็น Gateway สู่ภูมิภาค Asia-Pacific และตนประสงค์ที่จะเดินทางเยือนประเทศอาเซียนในอนาคต
ในโอกาสนี้ คณะกงสุลใหญ่ฯ ได้เสนอให้นครแวนคูเวอร์พิจารณาจัดการประชุมร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาลู่ทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในอนาคตพร้อมเสนอ ให้มีการจัดตั้ง ASEAN Community Center หรือ Community Center ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละแห่งในนครแวนคูเวอร์ โดยในเรื่องนี้นครแวนคูเวอร์รับที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวต่อไป

Invalid Displayed Gallery