สถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับรองเอกสาร ที่ออกให้โดยหน่วยงานของแคนาดา ภายในเขตอาณา British Columbia, Alberta และ Yukon เท่านั้น (ถ้าหากอยู่นอกเขตอาณานี้ กรุณาติดต่อไปที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเตรียมเอกสาร

1. หากท่านอาศัยอยู่ใน British Columbia ให้ท่านปฎิบัติตาม ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
ให้นำเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานของแคนาดาไปรับรองเอกสารเพิ่มเติมกับ Notary Public หลังจากนั้น ให้นำเอกสารไปรับรองเพิ่มเติมที่

Order in Council Administration Office
Ministry of Attorney General
Attention: Authentication Clerk

Tel: 250-387-4376
Email: BCAuthentication@gov.bc.ca
Website: www.ag.gov.bc.ca/authentication/index.htm

2. ถ้าอาศัยอยู่ใน Alberta ให้ท่านปฎิบัติ ดังนี้
ให้นำเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานของแคนาดาไปรับรองเอกสารเพิ่มเติมกับ Notary Public และ Alberta Justice ที่เมือง Edmonton ตามที่อยู่ด้านล่าง ให้เรียบร้อยเสียก่อน
Deputy Provincial Secretary’s Office
Room 111, 9833 – 109 Street
Edmonton, Alberta T5K 2E8
Tel: 780-427-5069
http://justice.alberta.ca/programs_services/official/Pages/authentication.aspx

3. ถ้าอาศัยอยู่ใน Yukon ให้ท่านปฎิบัติ ดังนี้
ให้นำเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานของแคนาดาไปรับรองเอกสารเพิ่มเติมกับ Notary Public และ Corporate Affairs ที่เมือง Whitehorse ตามที่อยู่ด้านล่าง ให้เรียบร้อยเสียก่อน
Societies Clerk, Corporate Affairs Territorial
Third Floor, Law Centre
2130 – 2nd Ave
Whitehorse, Yukon Y1A 2C6
Tel: (867) 667-5314
Toll free (in Yukon): 1-800-661-0408 local 5314
Fax: (867) 393-6251
Email: corporateaffairs@gov.yk.ca
Website: www.community.gov.yk.ca/corp/index.html
หลังจากนั้นท่านค่อยส่งเอกสารทั้งหมดมาให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองเอกสารอีกทีหนึ่ง

2. หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอรับรองเอกสารของทางการแคนาดา

 

  • กรอกแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
  • ต้นฉบับเอกสารที่รับรองตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นเจ้าของเอกสาร พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้องรับรองเอกสาร พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ร้องฯ มิได้มาด้วยตนเอง)

 

การรับรองคำแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

สำหรับ การรับรองคำแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จะต้องถ่ายสำเนาต้นฉบับของเอกสารทางการแคนาดาและนำไปรับรอง ตามข้อ 1 ให้เรียบร้อยก่อน แล้วให้นำมายื่นพร้อมกับเอกสารที่แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มต้นฉบับ ห้ามแปลสรุปหรือรวบรัดตัดตอน และผู้แปลจะต้องลงนามรับรองคำแปลด้วย ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ถึงจะทำการรับรองเอกสารทั้งสองชุดให้พร้อมกัน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาใดๆของเอกสาร

การรับรองคำแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับ การรับรองคำแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องนำต้นฉบับของเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการไทยมาแสดงด้วย พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด แล้วให้นำมายื่นพร้อมกับเอกสารที่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มต้นฉบับ ห้ามแปลสรุปหรือรวบรัดตัดตอน และผู้แปลจะต้องลงนามรับรองคำแปลด้วย ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ถึงจะทำการรับรองเอกสารให้ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาใดๆของเอกสาร

3. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ฉบับละ 30 ดอลลาร์แคนาดา โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับเป็นเงินสด ในกรณีที่ติดต่อด้วยตนเอง หรือเป็น Money Order  สั่งจ่ายในนาม Royal Thai Consulate-General ในกรณีที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ Courier เท่านั้น

4. ระยะเวลา

ประมาณ 2 – 3 วันทำการ

5. ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Royal Thai Consulate-General
1040  Burrard Street
Vancouver, BC  V6Z 2R9
Tel. (604)687-1143

สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์
หากคุณต้องการเอกสารส่งกลับทางไปรษณีย์ กรุณาส่งซองที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วมาให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย เช่น ซอง Xpresspost หรือ Priority Post

Download: