การยื่นขอใบมรณบัตรสำหรับผู้เสียชีวิตที่มีสัญชาติไทย ผู้ยื่นจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตในฐานะ เป็นสมาชิกในครอบครัว เช่น บิดา, มารดา, บุตร, คู่สมรส, ญาติ หรือ อื่นๆ
หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  • หนังสือเดินทางไทยของผู้เสียชีวิต
  • บัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้เสียชีวิต
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)
  • สำเนาใบมรณบัตรที่ออกให้โดยทางการท้องถิ่นแคนาดา 1 ชุด (โดยรับรองสำเนาที่ Notary Public)
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทยของผู้ที่มาดำเนินการขอใบมรณบัตร พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้ที่มาดำเนินการขอใบมรณบัตร พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้
  • แบบฟอร์มการแจ้งขอมรณบัตรไทยที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  • การทำใบมรณบัตรไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
  • หากต้องการเอกสารส่งกลับทางไปรษณีย์ กรุณาส่งซองที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วมาให้สถานกงสุลใหญ่ ด้วย เช่นซอง Xpresspost หรือ Priority Post

 

Download: