1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

2. นิติกรณ์ (รับรองเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ ฯลฯ)

3. บัตรประชาชนไทย

4. เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร