เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์ได้ร่วมจัดงาน Charity Thai Lunch ณ ร้านสวัสดี นครแวนคูเวอร์ โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ตัดแพรเปิดงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการช่วยเหลือการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Charity Thai Lunch เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับชุมชนไทยในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกจัดขึ้นตลอดปี 2558 โดยมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหลายโครงการ อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง รวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยโดยชุมชนไทยในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกในโอกาสต่าง ๆ อาทิ งานแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด “ลอดิลกล่มฟ้า” (3 กรกฎาคม 2558) งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 2 ณ นครแวนคูเวอร์ (4-5 กรกฎาคม 2558) และงาน Thai Cuisine in the Garden (13 สิงหาคม 2558)
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับ Canadian International Education Assistance Foundation (CIEAF) และชุมชนไทยในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก มีกำหนดจัดงานกาลาดินเนอร์ ภายใต้ชื่อ “Helping Children to Paint Their Dreams” ในวันที่ 19 กันยายน 2558 ที่โรงแรม Fairmont Waterfront นครแวนคูเวอร์ เพื่อระดุมทุนสนับสนุนการสร้างหอพักและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาอาชีวศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงอีกด้วย

Invalid Displayed Gallery