ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เดินทางเยือนเมือง Kelowna รัฐบริติชโคลัมเบีย เพื่อพบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับชุมชนไทย โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้ชุมชนไทยทราบถึงโครงการต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแคนาดาในด้านต่าง ๆ นอกจากนั้น ได้มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนไทย พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านการกงสุลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งให้ชุมชนไทยทราบถึงแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งรวมถึงการจัดทำ Thailand Corner ในเมืองต่าง ๆ
ในการเยือน Kelowna ครั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้พบหารือกับนาง Monica Gaucher ผู้จัดการด้านการบริการสาธารณะของห้องสมุด Okanagan Regional Library และนาง Tara Thompson หัวหน้าบรรณารักษ์ ห้องสมุดสาขา Vernon เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และห้องสมุดสาธารณะในเมือง Kelowna รวมถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ Thailand Corner ที่เมือง Kelowna โดยทั้งสองห้องสมุดแสดงความสนใจที่จะร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวกับสถานกงสุลใหญ่ฯและจะได้หารือกันในรายละเอียดต่อไป

Invalid Displayed Gallery