สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยแก่คนไทยในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้วิชาชีพ ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนไทย ร้านอาหารไทย และผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ของไทยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ Canadian School of Natural Nutrition นครแวนคูเวอร์ โดยได้เชิญ ดร. นฤมล นันทรักษ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และ ดร. ทัตดารา กาญจนกุญชร กรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวิทยากรสาธิตการประกอบอาหาร ได้แก่ แกงฮังเล ไก่กอแระ และขนมชั้นไส้ถั่วกวน
กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการฝึกอบรมภาคเช้า และภาคบ่าย โดยนอกจากวิทยากรจะสาธิตการประกอบอาหารแล้ว ยังให้ความรู้ คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้อวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการนำเสนออาหารไทย และการบริหารจัดการร้านอาหารไทยแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และพ่อครัวแม่ครัวไทยด้วย
สกญ. ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยแก่คนไทยในต่างประเทศติดต่อกันครั้งนี้เป็นปีที่ 3 โดยได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากชุมชนไทยในแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง

Invalid Displayed Gallery