สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมตึก Segal มหาวิทยาลัย Simon Fraser (SFU) นครแวนคูเวอร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและชุมชนไทยและครอบครัวในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกกว่า 180 คนเข้าร่วมในพิธี ในการนี้ คณะสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงได้สวดพระอภิธรรม และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา ถวายเครื่องไทยธรรมและสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนไทยและครอบครัวในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกได้ถวายราชสักการะ จุดเทียนแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ต่างตั้งจิตปฏิญาณที่จะน้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ สังคม และตนเองสืบไป ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการลงนามถวายความอาลัยสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนามแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดที่จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ต่อไป

Invalid Displayed Gallery