เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนายณรัฐ วิชญนันท์ กงสุล ได้พบหารือกับ ดร. Lorne A Babiuk รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนาง Danielle Scott ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแอลเบอร์ตา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างไทยกับแคนาดา โดยเฉพาะการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกของไทยไปทำการวิจัยในระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยแอลเบอร์ตา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขาต่าง ๆ อาทิ พลังงาน วัสดุเชิงก้าวหน้า (advance materials) นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมชีวการแพทย์ (biomedical engineering) อาหารและโภชนาการ (food and nutrition) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)

Invalid Displayed Gallery