เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางเยือนเมืองนาไนโม รัฐบริติชโคลัมเบีย เพื่อพบหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้คำแนะนำด้านการกงสุลแก่ชุมชนไทย
กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมคณะได้เข้าร่วมงานพิธีทางศาสนาที่ชุมชนไทยจัดขึ้น ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี รัฐบริติชโคลัมเบีย ไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมอาหารไทยไปร่วมในพิธีทางศาสนาดังกล่าว
ภายหลังพิธีทางศาสนา กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับชุมชนไทยที่อาศัยที่เมืองนาไนโม และพื้นที่ใกล้เคียง และให้คำแนะนำด้านการกงสุล พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนไทย อาทิ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 24 ชั่วโมง รวมทั้งจัดการลงทะเบียนคนไทยและแจ้งให้ชุมชนไทยทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ อาทิ การจัดงาน Thai Festival ครั้งที่ 3 ณ นครแวนคูเวอร์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 2559 และงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 2559 ซึ่งจัดขึ้น 3 แห่ง ภายใต้ชื่องาน Amazing Thailand ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภารัฐบริติชโคลัมเบีย นครวิคตอเรีย ที่เมืองริชมอนด์ และที่นครแวนคูเวอร์ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม และชุมชนไทยในแคนาดาตะวันตก
การเยือนเมืองนาไนโมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ชุมชนไทยได้ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีในการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชุมชนไทยและสถานกงสุลใหญ่ฯ

Invalid Displayed Gallery