เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้บรรยายสรุปและจัดเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นำโดยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคณะผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยนายพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสที่คณะทั้งสองเดินทางไปเข้าร่วมงาน GLOBE 2016 Vancouver ที่นครแวนคูเวอร์ ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2559
การบรรยายสรุปในครั้งนี้ประกอบด้วยประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ 1) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศแคนาดา 2) ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-แคนาดา 3) นโยบายด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของแคนาดา 4) นโยบายด้านพลังงานของแคนาดา ทั้งในส่วนของพลังงานรูปแบบเดิม และพลังงานหมุนเวียน และ 5) การดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียนระหว่างไทยกับภูมิภาคแคนาดาตะวันตก
การบรรยายสรุปในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากคณะผู้แทนทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นต่าง ๆ กับสถานกงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและขยายความร่วมมือทางด้านพลังงานระหว่างไทยและแคนาดา และต่างแสดงความขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น

Invalid Displayed Gallery