ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นางอัญชัญ คูวินิชกุล นางรื่นฤดี นิมมานนิตย์ นางรัชนีวรรณ อุทัยศรี และนางสาวภควดี (มาลากุล) กันภัย เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมชนสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดราชธรรมวิริยาราม 3 นครเอ็ดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ดังกล่าว กำหนดการภายในงานประกอบด้วย ช่วงเช้า พิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรพระราชทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ช่วงบ่ายพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีพระพรหมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศแคนาดา และเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนทวิหาร ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์และภริยาได้เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปีของวัดไทยในนครแวนคูเวอร์ ได้แก่ วัดพระธรรมกาย เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 วัดพุทธปัญญานันทาราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 และวัดญาณวิริยา 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ตามลำดับ
ในทุกโอกาสดังกล่าว มีชุมชนไทยและครอบครัวจากนครแวนคูเวอร์ นครเอ็ดมันตัน รวมถึงเมืองใกล้เคียงในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งชาวต่างชาติที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญถวายผ้าพระกฐินเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามอย่างคับคั่ง ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ อาทิ งานด้านการกงสุล การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย และการให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ชมรมและกลุ่มคนไทยในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมลอยกระทงที่วัดญาณวิริยาฯ ทั้งสองแห่งซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทงอีกด้วย