เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดงานพบปะเครือข่ายนักเรียน/นักศึกษาไทยในรัฐบริติชโคลัมเบีย ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ เพื่อเป็นโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาได้พบปะและทำความรู้จักกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งเป็นโอกาสในการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาไทยซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสามัคคีระหว่างกัน โดยมีนักเรียน/นักศึกษาไทยซึ่งศึกษาอยู่ในสถาบันต่างๆ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเอกเข้าร่วมกว่า 50 คน
ในโอกาสนี้ นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และได้เชิญชวนให้นักเรียน/นักศึกษาไทยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมทั้งแสดงความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน/นักศึกษาไทยด้วย นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านการกงสุล อาทิ การทำหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชน งานนิติกรณ์ การขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศด้วย