เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นประธานในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยแก่สมาชิกชุมชนไทยในรัฐบริติชโคลัมเบีย ณ Canadian School of Natural Nutrition นครแวนคูเวอร์ โดยมี ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และอาจารย์จักราวุธ ภู่เสม จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (มทร.) เป็นวิทยากร เมนูที่นำเสนอในปีนี้ได้แก่ ขนมกระทงทอง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากสมาชิกชุมชนไทยที่เข้ารับการฝึกอบรม 2 รอบ รวม 21 คน โดยในโอกาสนี้ นอกจากการสอนเทคนิคการทำอาหารไทยเมนูดังกล่าวแล้ว วิทยากรทั้ง 2 ท่าน ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีคัดสรรวัตถุดิบและส่วนผสมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหาร พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการนำเสนออาหารไทยให้น่าสนใจแก่ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมด้วย
โครงการดังกล่าวนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะด้านอาหารไทยแก่สมาชิกชุมชนไทยแล้ว ยังสามารถเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาโอกาสทางด้านอาชีพและการเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกด้วย