เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยมีนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธาน โดยมีภริยากงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย เข้าร่วมพิธีจำนวน ๑๕ คน
ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙