เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดเที่ยวบินพิเศษนำผู้โดยสารจำนวนทั้งสิ้น 67 คน แบ่งเป็นคนไทยจำนวน 59 คน และชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 8 คน เดินทางไปประเทศไทยโดยสายการบิน Cathay Pacific ผ่านเมืองฮ่องกง และกำหนดถึงประเทศไทยในวันที่ 28 มกราคม 2564
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารคนไทยทุกท่านอย่างใกล้ชิด จนถึงปัจจุบันมีคนไทยในแคนาดาที่ได้รับการดูแลให้เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษจากนครแวนคูเวอร์แล้ว 13 เที่ยวบิน รวมจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 899 คน