นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พบหารือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ Peter Boothroyd จาก Centre for Human Settlement, School of Community and Regional Planning มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก โดยขณะนี้ ศาสตราจารย์ Boothroyd อยู่ระหว่างการศึกษาความพร้อมและความเป็นไปได้ในการเปิดสอนด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนแก่ผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เดินทางไปศึกษาและ ดูงานที่ประเทศไทยทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
ศาสตราจารย์ Boothroyd เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนาเคยเปิดสอนหลักสูตรด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำคณะผู้สนใจจากประเทศแคนาดาเดินทางไปศึกษาดูงาน ในด้านดังกล่าวที่ประเทศไทยแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2556 และ 2558 โดยความร่วมมือกับ Thai-Canada Economic Cooperation Foundation (TCECF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการปฏิบัติตามหลักการ 3 ห่วง ประกอบด้วย 1) ความพอประมาณ (Moderation) 2) ความมีเหตุผล (Reasonableness) และ 3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (Self-immunity) และ 2 เงื่อนไข คือ 1) ความรู้ (Knowledge) และ 2) คุณธรรม (Moral) ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับวิถีการดำเนินชีวิตในทุกภาคส่วน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเป็น 1 ใน 4 หัวข้อหลักสำหรับวาระการเป็นประธานกลุ่ม G-77 ของไทย

Invalid Displayed Gallery