นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ให้การต้อนรับ ศ. (พิเศษ) ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ กรรมการกฤษฎีกา และคณะจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงคมนาคมในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการควบคุมกำกับดูแลการขนส่งทางถนน การกำกับดูแลความปลอดภัย การขนส่งทางถนน การจดทะเบียนรถ ฯลฯ ณ ประเทศแคนาดา โดยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 คณะฯ ได้เข้าพบผู้บริหารหน่วยงาน BC TransLink เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการขนส่งมวลชนในรัฐบริติชโคลัมเบียและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแล การบริหารจัดการระบบการขนส่งสาธารณะ และการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการ การบรรยายสรุปในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งโดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง