สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องโถง Exhibition Hall ตึก Roundhouse Community Arts & Recreation Centre นครแวนคูเวอร์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและชุมชนไทยพร้อมครอบครัวในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกกว่า 250 คนเข้าร่วมในพิธี ในการนี้ คณะสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงได้สวดพระอภิธรรม และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา ถวายเครื่องไทยธรรมและสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนไทยและครอบครัวในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกได้ถวายราชสักการะ จุดเทียนแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ต่างตั้งจิตปฏิญาณที่จะน้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ สังคม และตนเองสืบไป ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจและหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการลงนามแสดงความอาลัยสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีได้แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วย

Invalid Displayed Gallery