เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ชาติอาเซียนอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม จัดงานเทศกาลอาเซียนขึ้นเป็น ครั้งแรกในนครแวนคูเวอร์ กิจกรรมในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่วยอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาก 5 ประเทศอาเซียน การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี การเดินแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติ และการฉายวิดีทัศน์ การท่องเที่ยว อาหารและโอกาสทางการค้าและการลงทุนในชาติสมาชิกอาเซียน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากชาวแคนาดาและชาวต่างชาติในนครแวนคูเวอร์ซึ่งมาเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน
งานเทศกาลอาเซียนดังกล่าวได้รับเกียรติจากนาย Amrik Virk รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการภาคประชาชน และนาย Adam Palmer ผู้บัญชาการตำรวจนครแวนคูเวอร์ ซึ่งเข้าร่วมงานและร่วมกล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้ ภายหลังการกล่าวเปิดงานโดยนาย Neil F. Ferrer กงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์
ในโอกาสนี้ นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงกำหนดการจัดงานกาลาดินเนอร์ ภายใต้ชื่อ “Helping Children to Paint Their Dreams” ณ โรงแรม Fairmont Waterfront ในวันที่ 19 กันยายน 2558 โดยได้เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทยในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกร่วมกันจัดขึ้นตลอดปี 2558

Invalid Displayed Gallery